PREZENTAREA ȘI ISTORICUL COMPANIEI

1. INTRODUCERE

         Societatea comercială APISORELIA SRL este autorizată, să desfășoare complexe și diverse activități în domeniul managementului deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase, la nivel national si in tarile membre ale Uniunii Europene:

 

Managementul deșeurilor industriale – colectarea deșeurilor de la generatori, transportul acestora la punctul de valorificare sau eliminare finală, stocarea lor temporară etc., precum și elaborarea întregii documentații aferente – este o activitate complexă, care necesită un înalt grad de pregătire profesională, o bună cunoaștere și înțelegere a legislației din domeniu, precum și o atentă monitorizarea a pieței. Concurența în domeniu este acerbă.
Ceea ce diferențiază firma noastră de alte companii ce își desfășoară activitatea în domeniul managementului deșeurilor este faptul ca oferim servicii optime la preturi rezonabile, negociabile adaptate conditiilor economice si potentialului clientilor nostri,precum si abilitatea sa de a inspira în mintea acestora, acel sentiment de încredere necesar stabilirii unei bune relații comerciale. Personalul nostru implicat în relația cu clienții reușește să facă acest lucru respectând cu strictețe câteva reguli:

Analiza solicitărilor, pregătirea modului de lucru, coordonarea și desfășurarea întregii activități a Grupului de firme este realizată de către personalul instruit și specializat al firmelor componente, în număr de peste 50 de persoane cu pregătire superioară (ingineri și maiștri chimiști, biochimiști, biologi, ingineri constructori, ingineri auto, șoferi profesioniști pregătiți și autorizați ADR) și un număr de peste 80 de muncitori și persoane cu studii medii.

 

2. LEGISLAȚIE, CERTIFICĂRIȘI ALTE DOCUMENTE

Toate activitățile firmei și ale personalului specializat al acesteia se desfășoară în baza unei solide cunoașteri a legislației din domeniul managementului deșeurilor, ale cărei cerințe sunt corect implementate, pornind de la elaborarea ofertei de preț și finalizând cu documentele care dovedesc în fața autorităților competente că modalitățile de colectare, transport și eliminare finală sunt în concordanță deplină cu cerințele legale, și anume:

 

APISORELIA își declară deschis disponibilitatea de a se adapta permanent noilor cerințe și schimbări apărute în legislația din domeniul său de activitate, atât la nivelul României, cât și la nivel european.
Activitatea de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor industriale se desfășoară într-un sistem de management integrat calitate-mediu-securitate&sănătate ocupațională, certificat conform cerințelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și SR OHSAS 18001.

3. ASPECTE TEHNICE

Având ca obiect principal de activitate colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase, precum și reciclarea materialelor refolosibile, APISORELIA deține logistica necesară desfășurării unor astfel de activități. Firma deține licență pentru transportul rutier de mărfuri (licența nr. 0181711) și autorizația de mediu nr. 4/15.03.2012 pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase (autorizare ADR), recuperarea materialelor reciclabile sortate, activități și servicii de depoluare și decontaminare, autorizație eliberată de către Agenția Națională de Protecție a Mediului.
- APISORELIA deține o flotă auto formată din peste 50 de autovehicule de diferite capacități, autorizate pentru transportul deșeurilor periculoase, deșeurilor nepericuloase și deșeurilor reciclabile. Diversitatea parcului nostru auto permite preluarea și transportul deșeurilor, indiferent de cantitățile colectate și distanțele care trebuie parcurse până la punctele de valorificare sau eliminare finală.
- APISORELIA realizează colectarea deșeurilor periculoase și/sau nepericuloase numai în formă ambalată (ex. de ambalaje: butoaie, IBC-uri, big-bags, cutii de transport etc.), iar în cazul deșeurilor reciclabile și cu containere mobile cu auto-presare, astfel încât să nu existe posibilitatea scurgerii unor produse chimice periculoase care să poată produce poluarea mediului în timpul colectării și transportului. În vederea identificării deșeului, ambalajul trebuie să aibă etichete care să conțină denumirea și codul deșeului, precum și semnalizarea potențialelor pericole prin etichete de pericol (toxic, inflamabil, coroziv, periculos pentru mediu etc.).Toate mijloacele de transport sunt dotate conform prevederilor ADR în ceea privește posibilitățile de intervenție în caz de incident.
Deșeurile sunt colectate în baza avizului de însoțire a mărfii, a notei de cântar și a formularului de expediție-transport (anexa 2 la H.G. nr. 1061/2008), în cazul deșeurilor periculoase ori a formularului de încărcare/descărcare (anexa 3 la H.G. nr. 1061/2008), în cazul deșeurilor nepericuloase. În cazul în care cantitatea de deșeu periculos colectată într-un an depășește 1 tonă, se întocmește Formularul de aprobare a transportului deșeurilor periculoase (anexa 1 la H.G. nr. 1061/2008), cu o valabilitate de 2 ani, document care este semnat și ștampilat de către toate autoritățile cu competențe în domeniu (agenția pentru protecția mediului, inspectoratul pentru situații de urgență), precum și de către firma care efectuează transportul (noi, în acest caz) și firma care realizează valorificarea sau eliminarea finală a deșeului. Transportul deșeurilor periculoase are loc pe o rută avizată de către autorități și numai în baza unei notificări prealabile făcute cu cel puțin 48 de ore înaintea începerii transportului, numai cu vehicule autorizate ADR.
- APISORELIA asigură continuitatea activității pe toată durata de valabilitate a contractelor, conform programărilor stabilite de comun acord cu clientii, evitând sincopele și adaptându-se permanent cerințelor clientilor.
- APISORELIA asigură valorificarea sau eliminarea finală a deșeurilor prin metode specifice și în locații autorizate.
- APISORELIA asigură consultanță tehnică în domeniul protecției mediului tuturor partenerilor săi de contract, prin intermediul specialiștilor săi din cadrul Departamentului Tehnic și Departamentului Comercial.
- APISORELIA detine si foloseste propriile spatii de stocare si tratare temporara a deseurilor perculoase si neperculoase in mai multe puncte de lucru din tara.
După finalizarea operațiilor de valorificare sau eliminare, sunt transmise documentele de transport corespunzătoare (anexele 2 și 3 la H.G. nr. 1061/2008, certificatul de valorificare/eliminare), semnate și ștampilate de către firma care a realizat valorificarea sau eliminarea deșeului.
4. MODALITĂȚI DE LUCRU
Colectarea și transportul deșeurilor industriale periculoase, nepericuloase și reciclabile în vederea valorificării sau eliminării finale este o activitate care se desfășoară în mai multe etape. Este de menționat că aceste etape se desfășoară sub atenta și constanta supraveghere a autorităților de mediu, cu care se ține în permanență legătura prin raportări statistice periodice și alte tipuri de corespondență. Prezentăm în continuare, la modul general, aceste etape:

        

APISORELIA are posibilitatea colectării, compactarii și transportului deșeurilor nepericuloase și/sau reciclabile (textile, materiale plastice, hârtie, carton si altele) cu ajutorul prescontainerelor,si a preselor de mica si  mare capacitate instalate la clienti, in functie de cerintele acestora. Acest sistem de colectare, compactare si preluare a deșeurilor este deja implementat și funcționează la SC Euro Auto Plastic Systems SRL din Mioveni, SC FAURECIA ROMANIA CATEASCA,RM VALCEA si SIBIU și în unele puncte pe platforma FORD CRAIOVA. Deșeurile nepericuloase sunt stocate temporar și compactate în prescontainere, apoi sunt transportate de către autovehicule speciale (Abroll) la locația de valorificare finală. Deținem prescontainere, astfel încât să existe pe amplasament cel puțin un prescontainer disponibil pentru umplere. Pentru deșeurile industriale periculoase, putem utiliza prescontainere prevăzute cu cuve de retenție și etanșeizări în vederea prevenirii scurgerilor.
         Ținând cont de faptul că, în general, la marea majoritate a clienților noștri, spațiul destinat stocării temporare a deșeurilor, indiferent de natura lor, este limitat ca dimensiuni și de faptul că, în majoritatea cazurilor, deșeurile sunt diverse și nu tot timpul însemnat cantitativ, ne-am orientat spre folosirea în aceste spații a unor containere de mici dimensiuni (4 m3 – 10 m3), ușor manevrabile și suficiente ca număr, intensificând însă ritmul de colectare. Acest fapt permite utilizarea în mod practic și eficient a spațiilor de depozitare, acoperă diversitatea deșeurilor, asigură eliminarea lor rapidă, protejează prin aspectul curat și gospodăresc al spațiilor de depozitare și asigură în permanență containere disponibile pentru umplere.
         În situații de excepție, la solicitarea clienților, putem procesa primar o serie de deșeuri reciclabile prin compactare de diferite capacitati pentru diferite tipuri de deseuri la fața locului, punând la dispoziție prese compactoare pentru diferite tipuri de deșeuri. Aceste prese pot fi deservite fie de către personalul propriu, fie de către personalul desemnat de către client.
         Mai mult, firma noastră are deschise două puncte de lucru autorizate în zona de sud a României: unul în orașul Craiova și altul lângă orașul Pitești. În acest fel deținem facilități de stocare temporară și manipulare a deșeurilor în apropierea punctelor de colectare din zona de sud, având permanent pregătite de intervenție vehicule care deservesc zona respectivă, precum și persoane de contact, care pot furniza asistență atunci când este necesar.

            5. ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE ȘI ECOLOGIZARE
APISORELIA este abilitată să desfășoare diferite activități de decontaminare, depoluare și ecologizare, tratare si spalare soluri contaminate, tratare si eliminare namoluri contaminate si periculoase, tratare ape  atât pe amplasamentul clienților, cât și pe amplasamentul propriu. Avem mulți ani experiență în acest domeniu.
Activitatea noastră se desfășoară prin aplicarea unui sistem durabil de gestionarea a deșeurilor, bazat pe Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, instrument-cheie pentru implementarea în România a politicii Uniunii Europene în domeniul deșeurilor.
Dintre activitățile de depoluare și decontaminare desfășurate amintim doar câteva:

APISORELIA deține echipamentele și personalul calificat pentru a efectua activitățile de decontaminare și depoluare în cele mai bune condiții, la termenele prevăzute în contracte și cu stricta respectare a prevederilor legale. Dintre clienții noștri în acest domeniu amintim doar câțiva: GFR Logistics Brazi, Unirea Iași, Aker Brăila, Fartec Brașov, Reva Simeria, Vinexport Focșani.
Pe lângă acestea, lucrăm, împreună cu parteneri din România și din străinătate, la soluții și metode tehnice pentru decontaminarea solului/nisipului contaminat cu produse petroliere, precum și pentru tratarea apelor uzate.
Utilizând metoda noastră de tratare, procesul de decontaminare a solului decurge în mai multe etape:

Această metodă de tratare a fost testată pe pilot cu rezultate foarte promițătoare: scăderea de șase ori a hidrocarburilor totale din petrol, scăderea de cinci ori a hidrocarburilor alifatice, scăderea de zece ori a hidrocarburilor aromatice, scăderea de nouă ori a conținutului de rășini.
O linie tehnologică poate trata 21 mc de sol contaminat pe oră. În zece ore pot fi procesate un total de 210 mc de sol contaminat. În funcție de cantitatea de sol care trebuie tratată, pot fi amplasate mai multe linii de tratare, pentru finalizarea contractului la termen.
În prezent, multe tehnologii de tratare a solurilor folosesc desorbția termică. Aceste tehnologii au o eficiență redusăși un consum mare de energie. Din aceste considerente credem că metoda noastră de tratare poate fi aplicată cu rezultate mult mai bune.
Cu această metoda de tratare a solului contaminat cu produse petroliere am participat la diverse licitații și am fost acceptați ca furnizoride servicii inclusiv  la Kuwait Oil Company, cel mai mare jucător în domeniul petrolului din statul Kuwait, unde derulam deja cateva contracte.
Un alt domeniu în care ne desfășurăm activitatea este TRATAREA APELOR. Colaborăm cu parteneri din România la metode și soluții de tratare a apelor uzate, ca de exemplu:

Soluții pentru îndepărtarea sărurilor de magneziu și calciu din apa de mare; conductivitatea a scăzut de la 43,5 mS/cm la 906 µS/cm în doar 5 minute.

 

 

Politica în domeniul calităţii, mediului şi securităţii ocupaţionale

Conducerea firmei APISORELIA este angajată în realizarea de servicii care să satisfacă în totalitate cerinţele şi aşteptările clienţilor săi, menţinându-şi în acelaşi timp criteriile de rentabilitate, pe baza unui ecomanagement performant bazat pe integrarea deciziilor economice si a celor referitoare la mediu într-un proces unic. Echipa managerială, reprezentând managementul cu responsabilitatea executivă a organizaţiei, îşi declară angajamentul total pentru:

  • îndeplinirea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii, mediului, securității și sănătății ocupaționale, concomitent cu respectarea tuturor obligaţiilor legale și a altor cerințe ce revin organizației, prin stabilirea obiectivelor specifice fiecărui sector de activitate al organizatiei.
  • supravegherea directă şi permanentă a respectării, de către întreg personalul organizatiei, a tuturor prevederilor şi dispoziţiilor cuprinse în Manualul Integrat și a reglementărilor interne in vigoare.
  • preocuparea de a evalua în permanenţă stadiul implementării şi eficacității Sistemului de Management Integrat, prin optimizarea tuturor proceselor din organizatie, instruirea, implicarea şi motivarea personalului la toate nivelurile.
  • îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat prin implementarea de soluţii noi şi, în acelaşi timp, prin acţiuni de prevenire a apariţiei unor neconformităţi ale serviciului/ produsului.
  • creșterea calităţii serviciilor oferite de organizație către clienții acesteia.